Podziel się tą stroną

Dlaczego czyny znaczą więcej niż słowa

Doprowadzenie do rewolucji w sposobie wykorzystania zasobów jest możliwe wyłącznie za pomocą czynów.

20 września 2017

obraz przyrody

Autor: Stefan Ranstrand, prezes i dyrektor generalny TOMRA Systems ASA

Rewolucja w sposobie wykorzystania zasobów obejmuje wiele elementów, jednak najważniejszym z nich jest podjęcie działań, które zapewnią w tej dziedzinie optymalną produktywność na skalę całego świata.

Konieczne jest, aby firmy i inne organizacje oceniły sposób wykorzystywania ograniczonych zasobów naszej planety. W tej dziedzinie podjęto już znaczące działania, ale ostateczne osiągnięcie tego celu wymaga wielobranżowej współpracy i kreatywnego myślenia z udziałem wielu interesariuszy.

Zdajemy sobie sprawę, jak ogromna jest obecnie skala eksploatacji globalnych zasobów, dlatego wierzymy, że produktywność w ich wykorzystaniu przyczyni się do wspierania zrównoważonego rozwoju. W ciągu najbliższych czterdziestu lat liczba osób korzystających z obecnych pól uprawnych wzrośnie o jedną trzecią — to wyraźnie dowodzi, jak bardzo potrzebne są zmiany.

Jesteśmy też świadomi, że samo identyfikowanie potrzeb nie jest wystarczające. Stworzenie odpowiednich możliwości i opracowanie nowego podejścia będzie niezbędne do rozwiązania problemu, jednak bez podjęcia rzeczywistych działań cel ten nie zostanie osiągnięty.

Postęp dzięki technologii

Inteligentne rozwiązania będą stanowić niezbędny aspekt rewolucji w dziedzinie wykorzystania zasobów — zwłaszcza w przypadku technologii, które mogą odegrać istotną rolę w procesie wdrażania opracowanych planów.

Rozwiązania oparte na czujnikach optymalizują nasze zasoby, ułatwiając ich pozyskiwanie i wykorzystywanie, a także zarządzanie nimi, odzyskiwanie, ponowne wykorzystywanie i odbudowę.

Dzięki należytej edukacji i wdrożeniom możemy sprawić, że zarówno pojedynczy ludzie, jak i całe organizacje będą pozyskiwać więcej zasobów, a przy tym zużywać ich mniejszą ilość i zwiększać skalę ponownego wykorzystania. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie bardziej zrównoważonego środowiska, korzystnego dla wszystkich jego mieszkańców.

Wizja gospodarki O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Prowadzony przez Komisję Europejską unijny program działań w zakresie środowiska naturalnego skupia się na zwiększeniu wysiłków na rzecz ochrony kapitału naturalnego, stymulowania efektywnego, niskoemisyjnego wzrostu i rozwoju oraz ochrony zdrowia i dobrobytu ludzi — z poszanowaniem ograniczeń, jakie cechują naszą planetę.

Zgodnie z długoterminową wizją programu do 2050 roku nasza populacja będzie żyła w dostatku, w sposób zgodny z ekologicznymi ograniczeniami planety, w zdrowym środowisku dostępnym dzięki innowacyjnej gospodarce o obiegu zamkniętym.

Model gospodarki o obiegu zamkniętym zakłada, że nic nie ulega zmarnowaniu, a zarządzanie zasobami naturalnymi odbywa się w sposób zrównoważony, traktujący bioróżnorodność z należytą ochroną i szacunkiem oraz wspierający jej odbudowę i zwiększający odporność społeczeństwa.

Niskoemisyjny wzrost musi polegać w głównej mierze na rezygnacji z wykorzystania zasobów, która pozwoli wyznaczyć tempo bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju globalnego społeczeństwa. Takie podejście jest ściśle związane z misją TOMRA, polegającą na dostarczaniu rozwiązań opartych na czujnikach, które pozwalają osiągać optymalną produktywność w wykorzystaniu zasobów, a co za tym idzie — optymalizować cenne zasoby naszej planety.

Wizja ta ma niezwykle szeroko zakrojony charakter, a jej możliwości wykraczają poza obszar UE. Kraje na całym świecie mogą wnosić swój wkład w rewolucję w sposobie wykorzystania zasobów, zmieniając swoje podejście do korzystania z zasobów planety i przechodząc na model ich ponownego wykorzystywania w przyszłości.

Osiągnięcie tego celu jest możliwe wyłącznie dzięki wspólnym wysiłkom rządów, polityków, przedsiębiorstw i szeroko pojętej populacji, wspierającej podejmowanie działań.

Wdrażanie innowacji poprzez oświatę

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeba większej liczby działań, aby zachować Ziemię dla przyszłych pokoleń. Jesteśmy świadomi, że edukacja odegra kluczową rolę w procesie rozpowszechniania tego przekazu wśród naszych potomków.

UNESCO przykłada dużą wagę do programu Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR), który zachęca ludzi do zmiany sposobu myślenia i dąży do zbudowania zrównoważonej przyszłości. W tym celu poprawia się dostęp do wysokiej jakości edukacji na temat zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach i we wszystkich kontekstach społecznych.

Celem tych działań jest przeprowadzenie transformacji społeczeństwa poprzez zmianę kierunku edukacji, a także udzielanie pomocy w zdobywaniu wiedzy oraz rozwijaniu umiejętności, wartości i zachowań niezbędnych do zrównoważonego rozwoju.

Aby było to możliwe, przez kolejne 15 lat wdrażane będą Cele Zrównoważonego Rozwoju, obejmujące również program EZR, promujący takie rozwiązania jak globalna edukacja obywatelska. Podczas opracowywania korporacyjnego planu odpowiedzialności społecznej na lata 2016–2020 TOMRA czerpała znaczne inspiracje z Celów Zrównoważonego Rozwoju, a dziś podejmuje dalsze działania na rzecz jeszcze większego zbliżenia naszego programu do ich założeń.

Podczas gdy UNESCO ponosi odpowiedzialność za koordynowanie Globalnego Programu Działań na rzecz EZR, my odgrywamy ważną rolę w kształtowaniu sposobów myślenia i postrzegania, wspierających produktywność w wykorzystaniu zasobów. W tym celu podejmujemy działania edukacyjne i angażujemy się w stosowne zadania.

Od zalet gospodarki o obiegu zamkniętym, przez wspieranie zrównoważonego i ponownego wykorzystania zasobów (oraz włączanie tych aspektów do naszej kultury biznesowej i osobistej), po podejmowanie pozytywnych działań stanowiących poparcie naszych słów — wszystko to pozwala nam przyczyniać się do rewolucji w tej dziedzinie.