Dela den här sidan

Varför handling är bättre än ord

Resursrevolutionen kan bara förverkligas genom att våra handlingar överträffar det vi pratar om.

20 september 2017

det naturliga

Av Stefan Ranstrand, ordförande och verkställande direktör för TOMRA Systems ASA

Resursrevolutionen består av många olika delar, men bland de viktigaste är behovet att agera för att säkerställa en optimal resursproduktivitet över hela världen.

Mycket har gjorts inom företag och andra organisationer för att utvärdera planetens användning av ändliga resurser och som bemöter behoven hos en snabbt växande befolkning, men detta kan dock inte uppnås utan ett omfattande, gränsöverskridande samarbete och kreativa idéer från många olika intressenter.

Vi inser att de globala tillgångarna belastas alldeles för hårt och att resursproduktionen kan möjliggöra en hållbar utveckling. Under de kommande fyra decennierna kommer antalet människor som behöver mat från den befintliga jordbruksmarken att öka med en tredjedel och det gör det uppenbart att en förändring är nödvändig.

Vi inser även att det inte räcker att enbart identifiera förändringsbehovet, det är av yttersta vikt att vi skapar möjligheter och utvecklar nya tillvägagångssätt för att lösa problemet, utan åtgärder går det inte att uppnå målet.

Framsteg genom teknik

Smarta lösningar kommer att spela en central roll i att förverkliga resursrevolutionen och detta gäller speciellt inom teknologi som både kan och kommer att spela en viktig roll i att förverkliga planerna.

Sensorbaserade lösningar optimerar våra resurser genom att göra det enklare att inhämta, använda, anpassa, återvinna, återanvända och återföra resurserna.

Genom korrekt utbildning och genomförande kan vi göra det möjligt för människor och organisationer att få mer, använda mindre och återanvända resurser som kommer att bidra till en hållbarare planet med hållbarare miljö för dess invånare.

En vision för en cirkulär ekonomi

EU:s miljöåtgärdsprogram (EAP) fokuserar på en ökning av ansträngningarna för att skydda det naturliga kapitalet, stimulera resurseffektivitet, låg-koldioxid tillväxt och innovationer, samt att skydda människors hälsa och välmående – samtidigt som man respekterar jordens naturliga gränser.

Programmets långsiktiga vision är att till 2050 ska populationen leva väl, inom planetens ekologiska gränser, i välstånd och välmående miljö baserat på en innovativ och cirkulär ekonomi.

Denna cirkulära ekonomi innebär att inget går förlorat och att naturresurserna hanteras ansvarsfullt och hållbart, där den biologiska mångfalden skyddas, värdesätts och återställs på sådant sätt som förbättrar samhällets uthållighet.

En viktig faktor i låg-koldioxid tillväxt bygger på en frikoppling från resursanvändning, som anger takten för ett säkert och hållbart globalt samhälle, som är i linje med TOMRA:s mission, att bidra med sensorbaserade lösningar för optimal resursproduktivitet, optimering av världens värdefulla resurser.

Det är en robust vision, men dess möjligheter sträcker sig långt utanför EU:s gränser, hela världen måste bidra till resursrevolutionen genom nytänkande kring hur man idag använder jordens ändliga resurser och hur dessa ska återanvändas i framtiden.

Detta kan endast förverkligas genom gemensamma ansträngningar och uppmaningar till handling från regeringar, politiker, världens företag och hela jordens befolkning.

Innovation genom utbildning

Vi vet att vi måste göra mer för att bidra till att bevara jorden för framtida generationer och inse att utbildning spelar en viktig roll i att bidra till att befästa detta meddelande i kommande generationers medvetande.

UNESCO lägger stor vikt vid utbildning för hållbar utveckling (ESD), som hjälper människor att förändra hur man tänker och arbetar för att nå en hållbar framtid, genom förbättrad tillgång till utbildning kring hållbar utveckling inom alla nivåer och i alla sociala sammanhang.

Målsättningen är att omvandla samhället genom en omställning av utbildningen och att hjälpa människor att utveckla kunskap, färdigheter, värderingar och ageranden som behövs för att nå en hållbar utveckling.

För att uppnå detta har man globalt antagit hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals) för de kommande 15 åren, som inkluderar ESD, som omfattar förfaranden som t.ex. Global Citizenship Education. TOMRA har i sin utveckling av företagets sociala ansvarsprogram från 2016-2020 i stor utsträckning påverkats av SDG och arbetar i nuläget för att anpassa vårt nya CSR-program.

UNESCO ansvarar för koordineringen av de globala åtgärdsprogrammen för ESD, men vi kan alla spela en viktig roll för att bidra till att forma uppfattningar och inställningar för resursproduktivitet genom att vidta åtgärder inom utbildning och att engagera oss.

Från att inse fördelarna med en cirkulär ekonomi, till att bidra till en hållbar användning och återanvändning, till att införliva detta i vår egen och vår företagskultur och genom att följa upp våra ord med positiva åtgärder kommer vi i slutändan att bidra till at vi uppnår en resursrevolution.